Fotogrametria i modelowanie 3D

To dziedzina nauk geodezyjnych zajmująca się pozyskiwaniem, przekształcaniem prezentacją i gromadzeniem informacji jakościowych i ilościowych dotyczących terenów i obiektów budowlanych na podstawie zdjęć fotogrametrycznych. W naszej ofercie znajdziecie Państwo fotogrametrię lotniczą, wykonywaną przy użyciu bezzałogowych statków powietrznych, przy pomocy której tworzymy ortofotomapy, Numeryczne Modele Terenu (NMT). Numeryczne Modele Pokrycia Terenu (NMPT).


ORTOFOTOMAPA
Ortofotomapa to rastrowy obraz powierzchni ziemi, powstały przy użyciu zobrazowań lotniczych, tzn. zdjęć lotniczych lub satelitarnym spełniających odpowiednie kryteria jakościowe, których celem jest otrzymanie obrazu w rzucie ortogonalnym – co w uproszczeniu oznacza przedstawienie zdjęcia lotniczego w taki sposób sam sposób w jakim prezentowana jest tradycyjna mapa.
MAPA OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH
W oparciu o pomiar wykonywany za pomocą bezzałogowych statków powietrznych , tworzymy niezwykle precyzyjne modele 3D, dzięki którym możemy w jednoznaczny, szybki i mierzalny sposób przedstawić: dokłady model terenu dla wielkoobszarowych inwestycji takich jak projektowanie farm fotowoltaicznych ect., obliczenia objętości mas ziemnych, stanu eksploatacji złoża w kopalniach odkrywkowych czy materiałów kruszyw składowanych na hałdach. Dzięki wykorzystaniu dronów w misjach pomiarowych, pomiar realizowany jest w krótkiej jednostce czasu, dzięki czemu nie ma np. konieczność przerywania prac na danym odcinku budowy drogi, czy też wstrzymywania odbioru/rozładunku kruszyw z danego magazynu. Rezultaty pomiaru w postaci modelu 3D czy też chmury punktów wraz z oprogramowaniem umożliwiającym dokonywanie samodzielnych pomiarów objętości czy odległości w celu wyrywkowej weryfikacji.
MODELOWANIE 3D OBIEKTÓW BUDOWLANYCH– W TYM ZABYTKÓW
To usługa stanowiąca bazę do dalszej analizy np. stanu technicznego modelowanego obiektu, zachowująca wierność szczegółów i przedstawiająca w pełni zeskalowany obiekt. Materiał tego typu zwykle służy do celów projektowych, szacowania kosztów odtworzenia, renowacji bądź rozbudowy danego obiektu, do monitorowania postępów i jakości prac na danej inwestycji, a także do modelowania większych obszarów np. wsi czy miast, w celu pozyskania obszernego materiału badawczego na potrzeby: – rozwoju, – modernizacji EGiB – planowania przestrzennego, – planowania inwestycji z budżetu własnego czy też ze środków unijnych. Zamawiającemu przekazujemy rezultaty pomiaru w postaci modelu 3D czy też chmury punktów wraz z oprogramowaniem umożliwiającym dokonywanie samodzielnych pomiarów tj. objętości i odległości w celu wyrywkowej weryfikacji materiału.
OBSŁUGA GEODEZYJNA DRÓG, KOLEI oraz radiolinii
Nasze zespoły geodezyjne realizują bieżący nadzór nad procesem budowy, linii kolejowych oraz radiolinii. Sporządzamy cykliczne, okresowe obmiary postępów robót służące m.in. do rozliczeń z zamawiającym czy też w celu zinwentaryzowania robót zanikających. Swoje działania tzn. tyczenia oraz inwentaryzacje synchronizujemy z harmonogramem budowy. Pomiary wykonujemy metodami bezpośrednimi przy użyciu techniki GNSS RTK (GPS), Tachimetrów oraz w zależności od potrzeb wykorzystując najnowszą technologię tj. bezzałogowe statki powietrzne tworząc niezwykle dokładne modele 3D, dróg, magazynów kruszyw, budynków etc.

Skontaktuj się z nami!

Potrzebujesz wsparcia lub masz więcej pytań? Z chęcią na nie odpowiemy lub przedstawimy Ci swoją ofertę z zakresu usług geodezyjnych i kartograficznych. Jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc, a kontakt z nami jest bardzo prosty. Sprawdź sam!

Zadzwoń lub napisz